АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ № ___

м. Мукачево                                                                                                                                               «___»____________20____р.             

         

МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЕКСКУРСІЯ”, діє на підставі Статуту та відповідно до ліцензії серія АГ № 580833 від 20 лютого 2012 року, виданої Державним Агенством України з туризму та курортів, платник єдиного податку 5%, іменоване надалі «Туроператор», в особі  директора Чернової Світлани Яківни, з однієї Сторони, та  

____________________________________________в особі ________________________________________,  що діє на підставі __________________ надалі «Турагент» (ліцензія ДККТ/ ДСТКУ ___ № ___________________ від ____________, фінансова гарантія № ________ в _____________________________ від___________),  платник податків _______________________________________, з іншої сторони, далі – Сторони, уклали цей Договір про таке:

 1. Визначення понять

            З метою уніфікації та скорочення тексту Договору Сторони домовились, що у цьому Договорі вони оперують поняттями, які вважаються спеціальною термінологією цього Договору, виключно у контексті їх тлумачення, поданному нижче:

           Турист –  особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов’язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;

            Туристичний оператор (Туроператор) – в договорі значення терміну «Туристичний оператор»  аналогічне до його визначення у ст.5 Закону України «Про туризм»;

            Туристичний агент (Турагент) – в договорі значення терміну «Туристичний агент»  аналогічне до його визначення у ст.5 Закону України «Про туризм»;

            Туристичний Продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, тощо);

            Договір на туристичне обслуговування – в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм», в якому одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов’язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт);

            Заявка Турагента – оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через тур агента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначений в Заявці;

            Підтвердження заявки – акцепт Туроператора Заявки Турагента, що надсилається по електронних чи факсимільних засобах зв’язку на Заявку Турагента, у якій міститься згода Туроператора на надання Турпродукта, а також рахунок Туроператора, виписаний для оплати Турагентом замовленого Турпродукта;

            Ануляція – відмова Турагента або відмова Туриста, зроблена через Турагента, після укладення Договору на туристичне обслуговування, зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого та/чи придбаного в Туроператора Турпродукта чи його частини, а також відмова Туроператора від надання замовленого та/чи придбаного Турпродукта у випадках, визначених у Договорі;

            Ціна (загальна вартість) – спеціальні пропозиції Туроператора, зазначені на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах Туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг, яку може сплатити Турист при придбанні Турпродукту (туристичних послуг), до цієї суми можуть бути включені вартість послуг, які надає Туроператор, транспортні компанії (в т.ч. послуги з бронювання), страхові компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційні-інформаційні послуги з підбору туру, які туристу надає безпосередньо Турагент;

            Транзитні кошти – кошти, сплачені туристом чи юридичною особою туроператору через турагента, не є власністю та доходом тур агента. Розмір транзитних коштів зазначається в рахунку туроператора;

            Договір – цей договір;

            Додаток/Додатки – письмові додатки, доповнення та уточнення до Договору, оформлені в належному порядку, підписані Сторонами правочини, що є невід’ємною частиною / частинами Договору;

            Сторони – Туроператор та Турагент.

 

 1. Предмет Договору

2.1. За цим договором Турагент зобов’язується за винагороду здійснювати діяльність з реалізації Туроператором турпродукту (туристичних послуг) шляхом укладання договорів на туристичне обслуговування з туристами чи юридичними особами.

2.2. Туроператор забезпечує виконання укладених Турагентом за цим Договором на туристичне обслуговування з туристами  на визначених у Заявках (Додатках) умовах.

2.3. Відносини, що виникають з даного Договору, не є монопольними агентськими відносинами.

2.4. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.

 1. Порядок укладання і виконання Договорів на туристичне обслуговування та Договорів з юридичними особами.

3.1. На підставі даного Договору Турагент має право від імені Туроператора укладати договори на туристичне обслуговування з Туристами та юридичними особами.

3.2. Для забезпечення реалізації повноважень Турагента Туроператор зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування чи договорів з юридичними особами.

3.2.2. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні договорів на туристичне обслуговування чи Договорів з юридичними особами.

3.2.3. Вчасно інформувати (зокрема, по електронній пошті) Турагента про зміни у порядку обслуговування і перевезення Туристів, а саме про: зміни вартості туру, дату з якої діють нові ціни на Турпродукт чи його частину, а також надавати іншу необхідну для виконання Договору інформацію.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента письмово (по електронній пошті), про що Турагент повинен повідомити Туриста або юридичну особу. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу або юридичній особі, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста або юридичної особи.

3.2.4. Забезпечувати здійснення страхування Туристів (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками крім Туристів, молодших 1 (одного) року та старших 75 (сімдесят п’ять) років.

3.2.5. Оформляти та передавати представникам Турагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, ваучер), обов’язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта. Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента не пізніше, ніж за 5 годин до початку Туру. Відсутність у представника Турагента належним чином оформлених повноважень на отримання таких документів надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів. Неповна чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів, що тягне за собою наслідки, визначені в п. 4.4  Договору.

3.2.6. Здійснювати бронювання усіх видів послуг, що входять у Заявку Турагента за наявності можливості у Туроператора забезпечити надання таких послуг. При цьому Турагент повинен виконати зобов’язання, передбачене в пп. 3.3.12 Договору.

3.2.7. У випадку неможливості підтвердити одну або кілька послуг, що входять до складу Заявки Турагента, проінформувати про це Турагента. Туроператор може встановити строк на зміну Турагентом непідтвердженої послуги (послуг).

У випадку ненадходження від Турагента змін щодо непідтвердженої Туроператором послуги (послуг), Туроператор залишає за собою право Анулювати замовлення Турагента без повідомлення і без застосування до Турагента штрафних санкцій.

3.2.8. На підставі бронювання послуг, про яке Турагенту Туроператор повідомляє шляхом надіслання Підтвердження Заявки електронними чи факсимільними засобами зв’язку протягом 2-х робочих днів з дня надіслання Підтвердження Заявки, надати Турагенту рахунок на оплату вартості Турпродукта.

3.2.9. Відповідно до Заявки Турагента, підтвердженої Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надати Турпородукт Турагенту для реалізації. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, у тому числі відносно вартості Турпродукту, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукта.

3.2.10. Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти (відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та ін.), яка, зокрема, міститься в каталогах та на сайті Туроператора.

3.2.11. За заявкою Турагента у разі можливості оформляти для Туристів туристичні візи в консульській установі країни, тур до якої має намір придбати Турист, і законодавством якої не передбачена можливість придбання візи Туристом у спрощений спосіб.

3.3. При укладанні та виконанні договорів на туристичне обслуговування та Договорів з юридичними особами Турагент зобов’язаний:

3.3.1. До укладення договору на туристичне обслуговування чи Договору з юридичною особою надати споживачу або юридичній особі інформацію, визначену в ч. 4 ст. 20 Закону України «Про туризм» та  Договором.

3.3.2. До початку надання туристичних послуг надати споживачу або юридичній особі за їх вимогою інформацію, визначену в ч. 5 ст. 20 Закону України «Про туризм».

3.3.3. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних, візових та інших документів на в’їзд і виїзд. Турагент повинен відмовити Туристу (або юридичній особі) в укладенні договору на туристичне обслуговування (або Договору з юридичною особою) якщо:

а) строк чинності візи з моменту перетину кордону країни, на в’їзд до якої видана віза, є меншим  від   строку перебування Туриста у цій країні або меншим від строку, визначеного компетентними органами цієї країни;

б) строк чинності візи при в’їзді в Україну з моменту перетину кордону України є меншим семи днів;

в) віза використана за кількістю в’їздів (виїздів) до (з) відповідної країни;

г) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;

д) не оформлені, неправильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України.

3.3.4. Приймати від Туриста або юридичної особи плату за Турпродукт шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.

3.3.5.  У межах своїх зобов’язань вести звітність у формі та в строки, що визначені Договором.

3.3.6. Забезпечити зберігання документів Туриста (проїзних документів, страхового поліса, ваучера тощо), отриманих від Туроператора, до моменту передачі їх Туристу. Передати Туристу ці документи в строк, визначений договором на туристичне обслуговування.

3.3.7. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування та реалізації Туристам або юридичним особам Турпродукта, який наданий Туроператором, згідно із прайс-листами Туроператора на умовах повної фінансової відповідальності Турагента перед Туроператором.

3.3.8. Сплатити Туроператору вартість Турпродукта в строк, встановлений у п.4.3 Договору.

3.3.9. Негайно у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Заявці Турагента чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

3.3.10. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта, зокрема, списки Туристів із зазначенням прізвища, імені (в латинській транскрипції), громадянства, дату перебування в країні, до якої подорожує Турист, вибраного Туристом готелю та розміщення в номерах, номер закордонного паспорта, строк його дії та орган, який видав закордонний паспорт, рік і дату народження Туриста, номер телефону Туриста. 

3.3.11. При Ануляції або Зміні заявки Турагента повернути Туроператору невикористаний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі неповернення вказаних документів, нові докумети на ім’я того самого туриста Туроператором не видаються.

3.3.12. При наявності у Турагента-юридичної особи філій, які проводять таку ж діяльність як і Турагент, вказати їх реквізити  в розділі 1.2. Договору.

3.3.13. Після укладення договору на туристичне обслуговування та/або Договору з юридичною особою надавати Туроператору послуги з доведення до Туристів (юридичних осіб) інформації, яка стосується замовленого Турпродукту, приймати від Туриста претензії, побажання тощо і направляти їх Туроператору. При Ануляції або Зміні заявки Турагента оформити відповідні зміни в договір на туристичне обслуговування чи в Договір з юридичною особою відповідно до положень ст. 654 Цивільного кодексу України та провести розрахунки з Туроператором, викликані Ануляцією або Зміною заявки Турагента, а також виконувати інші дії, визначені Договором. 

3.3.14. Діяти виключно в межах повноважень, обумовлених Договором.

 1. Розрахунки Сторін

4.1. Турагент здійснює повну оплату заброньованого та замовленого Туристичного Продукту згідно з виставленим до сплати Туроператором рахунку протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один календарний день до початку подорожі. Зобов’язання Турагента з оплати вважатимуться виконаними з моменту надходження грошових коштів на банківський рахунок Туроператора. У призначенні платежу Турагент вказує реквізити виставленого Туроператором до сплати рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата. У випадку одержання Турагентом рахунку за одну добу до початку подорожі, строк оплати становить один банківський день, але при цьому Турагент повинен підтвердити своє зобов’язання Гарантійним листом.

4.2. Повна сплата заброньованого та замовленого Туристичного Продукту також може здійснюватися іншим не забороненим чинним законодавством шляхом, але в будь-якому випадку має бути здійсненою не пізніше ніж за 24 календарні години до настання моменту початку Реалізації Туристичного Продукту.

4.3. Ціна Туристичного Продукту визначається шляхом множення вартості Туристичного Продукту, поданої в євро або долларах США, на обмінний курс гривні, встановлений Національним Банком України щодо конкретної валюти на день виставлення рахунку/сплати іншим шляхом, з доданням 5% до отриманого результату множення, що буде становити комерційний курс Туроператора.

4.4. Несвоєчасна, неповна оплата Турагентом вартості Туристичного Продукту наділяє Туроператора правом відмовити в наданні Туристичного Продукту, навіть якщо Турагент вже отримав Підтвердження Замовлення.

4.5. За виконання зобов’язань за Договором Турагент одержує винагороду в розмірі до 10% (десяти) відсотків від вартості Туристичного Продукту (з врахуванням коефіцієнту +5% п.4.3. Договору). Турагент утримує свою винагороду з оплати, отриманої від продажу Туристичного Продукту Туристу, з обов’язковим наступним перерахуванням Туроператору суми вартості Туристичного Продукту не нижче вказаної у виставленому Туроператором рахунку до сплати.

4.6. Всі види платежів по Договору проводяться в українській гривні.

4.7. Несвоєчасна чи неповна сплата Турагентом виставленого Туроператором рахунку знімає з Туроператора всю відповідальність, пов’язану з виконанням зобов’язань за цим Договором. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право анулювати Замовлення Турагента із застосуванням штрафних санкцій відповідно до умов цього Договору.

4.8. Турагент має право зменшити ціну продажу Туристичного Продукту, встановлену Туроператором, виключно в межах і за рахунок своєї агентської винагороди, передбаченої за продаж кожного конкретного Туристичного Продукту.

4.9. У випадку продажу Турагентом Туристичного Продукту за ціною, вищою ніж та, що встановлена Туроператором, всі отримані додатково кошти залишаються у власності Турагента.

4.10. Кошти, отримані Турагентом від реалізації Турпродукту, не є власністю Турагента, а є транзитними коштами, за винятком агентської винагороди Турагента і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Туроператором.

 1. Відповідальність Сторін.

5.1. У випадку порушення (невиконання чи неналежного виконання) своїх зобов’язань за Договором однією із Сторін, Сторона, що порушила свої зобов’язання, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору. Під невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань за Договором, зокрема, розуміється:

5.2. Для Турагента:
– надання неповного пакета документів, письмово погодженого Сторонами, для оформлення Туристичного Продукту;

– надання неправильно оформлених документів чи документів, що містять невірну або завідомо недостовірну інформацію, або є фальшивими;

– несвоєчасна чи неповна сплата рахунків Туроператора;

– несвоєчасне анулювання, внесення змін у Замовлення Турагентом;

– ненадання Туристу інформації про загальні правила продажу Туристичного Продукту Туроператора, а також інформації про умови здійснення подорожі;

 – неперевірка наявності та правильності оформлення паспортних та візових документів у Туристів відповідно до умов Договору;

– інше невиконання або неналежне виконання умов Договору.

5.2.1. У випадку невиконання зобов’язань по оплаті Туристичного Продукту, Турагент зобов’язаний перерахувати Туроператору пеню в розмірі 0,5% від заборгованої суми за кожен день прострочки.

5.2.2. У випадку ануляції Турагентом раніше поданого Замовлення штрафні санкції (штрафна неустойка) для Турагента складають:

Строк відмови до початку туристичної подорожі

Розмір штрафної неустойки (від вартості Туристичного продукту)

Примітка

від 30 до 20 робочих днів

10 %

Не включається вартість квитків, а також  сума відшкодування не може бути меншою від фактично понесених Туристичною Компанією витрат

від 21 до 15 робочих днів

25 %

від 14 до 8 робочих днів

50 %

від 7 до 3 робочих днів

75 %

менше ніж за 3 робочих днів

100 %

У випадку одночасного настання таких обставин: відсутність ануляції Турагента; відсутність оплати Турагентом Туристичного Продукту; неявка Туриста на тур, на Турагента накладається штраф у розмірі 100% (сто відсотків) від загальної вартості Туристичного Продукту.

5.2.3. При анулюванні Турів у період Новорічних, Різдвяних та Травневих свят, виставок, ярмарків і т.д. строки відмов та розмірів штрафних санкцій визначаються відповідно до договорів Туроператора з партнерами по організації Туристичного Продукту, за умови повідомлення Турагента Туроператором в письмовій формі про такі строки відмов та розміри штрафних санкцій до подання Турагентом Замовлення Туроператору.

5.2.4. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор та Турагент в даному випадку відповідальності не несуть.

5.2.5. При замовленні туру для іноземця Турагент зобов’язується перевіряти у Туриста-іноземця наявність візи України, яка дає право на перетин державного кордону при виїзді з/в’їзді на територію України. У разі відсутності такої візи при перетині іноземцем кордону України Турагент сплачує Туроператору штраф в еквіваленті 1000$ (однієї тисячі доларів США) за курсом НБУ на день встановлення такого факту.

5.2.6. Турагент зобов’язаний доводити до відома Туристів перелік країн з небезпечною епідеміологічною ситуацією та підвищеним ризиком зараження хворобами різного роду.

5.3. Для Туроператора:

– ненадання вчасно замовленого та оплаченого Турагентом і підтвердженого Туроператором Туристичного Продукту;

– неправильне оформлення документів, необхідних для здійснення подорожі, якщо зобов’язання по оформленню таких документів взяв на себе Туроператор;

– несвоєчасна передача Турагенту документів, необхідних для продажу Туристичного Продукту Туристу.

 • У випадку невиконання з вини Туроператора своїх зобов’язань, передбачених Договором, щодо надання підтвердженого Туристичного Продукту, він несе відповідальність перед Турагентом у формі грошової компенсації вартості ненаданого з вини Туроператора Туристичного Продукту або ненаданої його частини. Туроператор у випадку необхідності має право замінити замовлений готель на рівноцінний без зниження в класі обслуговування в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря, тощо), про що Турист має бути проінформованим; оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів;

5.3.2. Туроператор не несе відповідальність за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов’язані із цим зміни обсягів і строків Туристичного продукту. У цих випадках відповідальність перед Турагентом і Туристами відповідно до правил пасажирських перевезень несуть транспортні компанії, а також інші треті особи відповідно до законодавства.            

5.3.3. Туроператор не несе відповідальності за збереження багажу, цінностей та документів Туристів протягом усього періоду Реалізації Туристичного Продукту.

5.3.4 Туроператор не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідальних осіб Туристу відмовлено в можливості в’їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від Туроператора, і при цьому Турист не скористався Туристичним Продуктом.

5.3.5. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв’язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Турагенту та/або Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених у Замовленні Турагента, підтвердженому Туроператором.

5.3.6. Туроператор залишає за собою право на будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста.

5.3.7. Туроператор має право відмінити Реалізацію Туристичного Продукту в разі недокомплектації групи, якщо йдеться про груповий тур.

 1. Рекламації.

6.1. У разі звернення Туриста чи юридичної особи з претензією Турагент повинен прийняти її у належному письмовому вигляді і направити із супровідним листом Туроператору. Претензія повинна містити: прізвище, ім’я та по-батькові Туриста (найменування юридичної особи), період і місце його перебування, а також супроводжуватися актом, складеним Туристом (юридичною особою) і уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу (юридичній особі) та завіреним підписом представника приймаючої сторони в країні перебування. Рекламації повинні бути направлені Туроператору не пізніше 14 днів із дня закінчення Туру. Разом з рекламацією Туроператору надається копія Договору на туристичне обслуговування чи договору з юридичною особою, та інші документи, що мають відношення до інциденту. За підтвердженими Туроператором рекламаціями представниками Сторін обговорюються і приймаються рішення щодо розмірів, строків і порядку виплати компенсації.

6.2. Туроператор розглядає отримані від Турагента рекламації і надає відповідь в межах строків, визначених  Законом України «Про звернення громадян». Отримані відповіді Туроператора Турагент передає Туристам чи юридичним особам, які звернулися з претензією.

6.3. Турагент зобов’язується інформувати Туристів про те, що у випадку виникнення претензії щодо якості туристичного обслуговування, необхідно після виявлення недоліків звернутися до представників Туроператора у країні перебування.

6.4. У випадку, якщо Турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором наданими належним чином.

6.5. Турагент зобов’язується інформувати Туроператора про всі претензії з приводу недоліків туристичного обслуговування на момент перебування Туристів у країні перебування для їх оперативного усунення Туроператором.

6.6. Туроператор не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіях, якщо Турагентом були порушені вимоги  розділу 3 та п.6.1 Договору. Турагент несе по них самостійну відповідальність без права пред’явлення вимог і надалі без права задоволення таких вимог Туроператором та за рахунок останнього.

 

 1. Форс-мажорні обставини.

7.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов’язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

7.2. Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

7.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.

 1. Порядок вирішення спорів.

8.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути в ході виконання цього Договору Сторонами чи в зв’язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами в дусі прагнення досягти взаємної згоди і взаєморозуміння. При неможливості такого вирішення, спори і розбіжності передаються на розгляд до відповідного господарського суду.

 1. Інші умови.

9.1. Цей Договір набуває сили з моменту підписання на невизначений строк. За бажання припинити дію договору одна з Сторін звертається до другої з попередженням про намір розірвати Договір до другої Сторони за тридцять днів до планованої дати припинення дії Договору. В будь-якому випадку Договір не може бути розірваним і припинити дію до моменту повного врегулювання взаєморозрахунків між Сторонами.

9.2. Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку, крім документів, що стосуються розрахунків та спірних питань між Сторонами.

9.3. Будь-які зміни і доповнення даного Договору набувають сили та юридичної дії за умови, якщо вони здійснені в письмовій формі, за підписами обох Сторін та оформлені додатками до нього.

9.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.5. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, факт чого оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.7. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

9.8. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав Туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів. Кожна із Сторін може вимагати внесення змін або розірвання Договору у зв’язку з істотними змінами обставин, визначеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», з яких вони виходили при укладенні Договору. До них належать: погіршення умов та/або зміна термінів Реалізації Туристичного Продукту; непередбачене збільшення транспортних тарифів; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів; різка зміна обмінних курсів національних валют (коливання більш ніж на 5%); інші підстави за домовленістю Сторін.

9.9. Назви розділів та розбивка на пункти Договору юридичного значення не мають та використовуються Сторонами лише для зручності користування текстом Договору.

9.10. Якщо один або кілька пунктів, умов, положень або тверджень Договору, відповідно до змін у чинному законодавстві України, змін у законодавствах інших держав, тощо, що вступили в дію/законну силу вже після підписання Договору, будуть визнані невідповідними нормам законодавcтсва (законодавств), то решта умов, пунктів та положень Договору будуть визнані Сторонами чинними, як і Договір в цілому.

9.11. Сторони не несуть відповідальності за невідповідність будь-яких туристичних послуг, що входять до складу конкретного Туристичного Продукту, невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста; а також не приймають до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних мотиваційних критеріях. В разі невмотивованих тверджень що носять характер наклепу, прямих образ на адресу співробітників Туроператора/Турагента в претензії, інших документах, поданих Туристом на розгляд Сторін та зафіксованих ними як вхідна документація, співробітники Сторін мають право на захист своїх честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків з використанням вищевказаних документів як доказової бази у суді.

9.12. Сторони за жодних умов і обставин не несуть відповідальності за погіршення стану здоров’я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості, смерть Туриста, необхідність сплати за його медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків, тощо. Турист підписанням договору на туристичне обслуговування з Турагентом звільняє Турагента і Туроператора від будь-якої відповідальності в разі настання з Туристом будь-якої з перерахованих у цьому пункті, а також подій аналогічного типу. Турагент зобов’язаний включити цей пункт до свого договору з Туристом в разі придбання останнім Туристичного Продукту Туроператора.

9.13. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

 1. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК:

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

МКП “ЕКСКУРСІЯ”

89600, Україна, Закарпатська область,

м. Мукачево, пл. Федорова, 4;

вул.. Ярослава Мудрого, 32 / 3

тел/факс: (03131) 2-15-73

код ЄДРПОУ 20435869

р/р 26007496105500,  МФО 351005

ПАТ «УкрСиббанк»

ліцензія серія АГ № 580833 від 20.02.2012 Державне агенство України з туризму та курортів        

 

Директор ________________  Чернова С.Я.

ДОДАТОК № 1 ДО АГЕНТСЬКОЇ УГОДИ № ____ від_______ р.

               ВІдмітка про прийняття заявки

                        (ставить _туроператор)

 

ЗАЯВКА НА ТУР 

Дата:

 

Кому (менеджер):

 

Повна юридична назва агенції

 

Поштова адреса агенції
(для кореспонденції)

 

 E-mail

 

 Код, факс, телефон

 

 Відповідальний менеджер

 

 Тур и дата від’їзду

 

ДАНІ ТУРИСТІВ

 

Прізвище, ім’я

Дата народження

Номер паспорту

1

   

2

   

3

   

Назва туру

 

Тип розмІщення  (SNGL /DBL /TWN /TRPL/підселення)

 

 

 

Віза + страховка (потрібні або ні) 

 

Примітка

 

Повна вартість туру

 

Розмір комісії / люд.

 

До сплати (заповнює оператор)

 

Тип оплати (через банк/ в касу готівкою)

 
 
 

Оплату в повному розмірі гарантуємо

  

 

Печатка

 

Підпис

 

 

 

 

Заявка вважається прийнятою після отримання підтвердження з відміткою МКП «Екскурсія». Без паспортних даних туристів заявка не приймається.